Liên hệ đặt hàng
Thông tin liên hệ
phone   (08) 3947 0247
phone   (08) 3987 1787
phone (08) 3589 9120
Liên hệ kinh doanh
Liên hệ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kỹ thuật

HotLine:  0906 399 488
Ý kiến khách hàng
 • Công ty DL Công Đoàn Long An

  Kế toán Trưởng Công ty DL Công Đoàn Long An

  Xem tiếp
 • Anh Trần Minh Bằng

  "Qua kinh nghiệm kế toán 10 năm và kế toán trưởng 6 năm, trải qua...

  Xem tiếp
 • Luật sư Phạm Văn Khang

  Luật sư Phạm Văn Khang - Công ty Luật Sông Việt...

  Xem tiếp
phần mềm kế toán SimSoft dành cho doanh nghiệp

Tin tức thuế

Công văn 1361/TCT-CS năm 2014 về việc lập hóa đơn bổ sung tên, mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn từ ngày 01/7/2013 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
Tổng cục thuế
_______

Số: 1361/TCT-CS
V/v: lập hóa đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 657/CT-TTHT ngày 23/01/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và công văn số 2014/01 ngày 28/02/2014 của Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc lập hóa đơn bổ sung tên, mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn từ ngày 01/7/2013. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

- Tại Tiết i Khoản 1 Điều 4 quy định:

"Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy:...i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Trên hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in, tự cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tự cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử."

- Tại Khoản 3 Điều 6 quy định điều kiện và trách nhiệm của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn: ... "b) Trách nhiệm: Ghi thông tin tên, mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn lên các hóa đơn tự in của tổ chức, cá nhân".

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 14 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

"- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 11 Điều này);

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi".

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam, trước ngày 01/7/2013 Công ty cổ phần hóa chất Á Châu, Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam đã lập thông báo phát hành hóa đơn tự in gửi cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC, trên mẫu hóa đơn không có tên đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn.


Từ ngày 01/07/2013, Công ty cổ phần hóa chất Á Châu và Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam phải bổ sung tên và mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm trên hóa đơn và lập thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo mẫu TB04/AC ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty cổ phần hóa chất Á Châu và Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam từ ngày 01/07/2013 đến thời điểm Công ty lập thông báo điều chỉnh thông tin với cơ quan thuế, do Công ty sử dụng phần mềm SAP cùng với Tập đoàn Tetra Pak trên toàn cầu, việc bổ sung thông tin trên hóa đơn có nhiều thủ tục và cần nhiều thời gian để thay đổi. Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam đã phát hành hóa đơn với số lượng lớn (từ số 2942 đến số 10000); đối với Công ty cổ phần hóa chất Á Châu đã phát hành hóa đơn với số lượng lớn (là 11.000 số). Các hóa đơn đã được kê khai trên tờ khai thuế hàng tháng đầy đủ, đúng quy định.


Căn cứ hướng dẫn tại khoản 14 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì thông tin về tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn không ảnh hưởng đến nội dung kinh tế của hóa đơn, về người bán, người mua hay số thuế GTGT phải nộp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty không phải thu hồi, hủy số hóa đơn đã lập với số lượng lớn và các hóa đơn này đã kê khai trên tờ khai thuế hàng tháng đầy đủ, đúng quy định với cơ quan thuế Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 657/CT-TTHT ngày 23/01/2014. Công ty cổ phần hóa chất Á Châu và Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam bị xử phạt về hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam;
-
Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


Cao Anh Tuấn
Tag: phan mem ke toan, phan mem ke toan doanh nghiep, cong ty phan mem ke toan, cong ty phan mem, phan mem in hoa don, phan mem tu in hoa don